(4 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Poster
Ballroom B - Position 14
Be Careful with PyPI Packages: You May Unconsciously Spread Backdoor Model Weights
Tianhang Zheng · Hao Lan · Baochun Li
[ Poster
Poster
Ballroom B - Position 13
SysNoise: Exploring and Benchmarking Training-Deployment System Inconsistency
Yan Wang · Yuhang Li · Ruihao Gong · Aishan Liu · yanfei wang · Jian Hu · Yongqiang Yao · Yunchen Zhang · tianzi xiaotian · Fengwei Yu · Xianglong Liu
[ Slides [ Poster
Poster
Ballroom B - Position 15
Building Verified Neural Networks for Computer Systems with Ouroboros
Cheng Tan · Changliu Liu · Zhihao Jia · Tianhao Wei
[ Poster
Poster
Ballroom B - Position 12
Validating Large Language Models with ReLM
Michael Kuchnik · Virginia Smith · George Amvrosiadis
[ Slides [ Poster