(3 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Poster
Ballroom B - Position 36
X-RLFLOW: GRAPH REINFORCEMENT LEARNING FOR NEURAL NETWORK SUBGRAPHS TRANSFORMATION
Guoliang HE · Sean Parker · Eiko Yoneki
[ Paper [ Slides [ Poster
Poster
Ballroom B - Position 35
SIRIUS: Harvesting Whole-Program Optimization Opportunities for DNNs
YIJIN LI · Jiacheng Zhao · Sun Qianqi · Haohui Mai · Lei Chen · Wanlu Cao · Yanfan Chen · Li zhicheng · YING LIU · Xinyuan Zhang · Xiyu Shi · Jie Zhao · Jingling Xue · HUIMIN CUI · XiaoBing Feng
[ Paper [ Slides [ Poster
Poster
Ballroom B - Position 34
ALCOP: Automatic Load-Compute Pipelining in Deep Learning Compiler for AI-GPUs
Guyue Huang · Yang Bai · Liu Liu · Yuke Wang · Bei Yu · Yufei Ding · Yuan Xie
[ Paper [ Slides [ Poster