4   Show all »
Toggle Poster Visibility
Oral
Mon Mar 2nd 02:30 -- 02:55 PM @ Ballroom A
What is the State of Neural Network Pruning?
Davis Blalock · Jose Javier Gonzalez Ortiz · Jonathan Frankle · John Guttag
Oral
Mon Mar 2nd 02:55 -- 03:20 PM @ Ballroom A
SkyNet: a Hardware-Efficient Method for Object Detection and Tracking on Embedded Systems
Xiaofan Zhang · Haoming Lu · Cong Hao · Jiachen Li · Bowen Cheng · Yuhong Li · Kyle Rupnow · Jinjun Xiong · Thomas Huang · Honghui Shi · Wen-Mei Hwu · Deming Chen
Oral
Mon Mar 2nd 03:20 -- 03:45 PM @ Ballroom A
MNN: A Universal and Efficient Inference Engine
Xiaotang Jiang · Huan Wang · Yiliu Chen · Ziqi Wu · Lichuan Wang · Bin Zou · Yafeng Yang · Zongyang Cui · Yu Cai · Tianhang Yu · Chengfei Lyu · Zhihua Wu
Oral
Mon Mar 2nd 03:45 -- 04:10 PM @ Ballroom A
Willump: A Statistically-Aware End-to-end Optimizer for Machine Learning Inference
Peter Kraft · Daniel Kang · Deepak Narayanan · Shoumik Palkar · Peter Bailis · Matei Zaharia