(4 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Oral
Mon Mar 02 12:30 PM -- 12:55 PM (PST) @ Ballroom A
What is the State of Neural Network Pruning?
Davis Blalock · Jose Javier Gonzalez Ortiz · Jonathan Frankle · John Guttag
Oral
Mon Mar 02 12:55 PM -- 01:20 PM (PST) @ Ballroom A
SkyNet: a Hardware-Efficient Method for Object Detection and Tracking on Embedded Systems
Xiaofan Zhang · Haoming Lu · Cong Hao · Jiachen Li · Bowen Cheng · Yuhong Li · Kyle Rupnow · Jinjun Xiong · Thomas Huang · Honghui Shi · Wen-Mei Hwu · Deming Chen
Oral
Mon Mar 02 01:20 PM -- 01:45 PM (PST) @ Ballroom A
MNN: A Universal and Efficient Inference Engine
Xiaotang Jiang · Huan Wang · Yiliu Chen · Ziqi Wu · Lichuan Wang · Bin Zou · Yafeng Yang · Zongyang Cui · Yu Cai · Tianhang Yu · Chengfei Lyu · Zhihua Wu
Oral
Mon Mar 02 01:45 PM -- 02:10 PM (PST) @ Ballroom A
Willump: A Statistically-Aware End-to-end Optimizer for Machine Learning Inference
Peter Kraft · Daniel Kang · Deepak Narayanan · Shoumik Palkar · Peter Bailis · Matei Zaharia